Zaznacz stronę

„Opracowanie sposobu wytwarzania nietoksycznych nośników substancji czynnych na bazie nanomateriałów.”

LIDER/20/0080/L-9/17/NCBR/2018

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Organicznej.

2019 – 2021

logo PK
NCBR-logo
Lider-logo
witch-logo

O Projekcie

Nanotechnologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, cieszącą się szczególnym zainteresowaniem badawczym od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Dziedzina ta stała się nieodłączną częścią nowoczesnych technologii. Jednym z obszarów stosowania nanomateriałów jest farmakologia, gdzie nanocząstki pełnią rolę nośników substancji leczniczych. Literatura naukowa donosi, iż, pomimo wielu korzyści płynących ze stosowania tego typu systemów dostarczania leków, nanonośniki mogą akumulować się w zdrowych tkankach i narządach, a także toksycznie oddziaływać na zdrowe komórki.

Nanotechnologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, cieszącą się szczególnym zainteresowaniem badawczym od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Dziedzina ta stała się nieodłączną częścią nowoczesnych technologii. Jednym z obszarów stosowania nanomateriałów jest farmakologia, gdzie nanocząstki pełnią rolę nośników substancji leczniczych. Literatura naukowa donosi, iż, pomimo wielu korzyści płynących ze stosowania tego typu systemów dostarczania leków, nanonośniki mogą akumulować się w zdrowych tkankach i narządach, a także toksycznie oddziaływać na zdrowe komórki.

Cel projektu

Celem projektu jest wytworzenie innowacyjnych nośników substancji leczniczych na bazie nanostrukturalnych tlenków metalicznych, których właściwości pozwalałyby na ich bezpieczne stosowanie w organizmach żywych. Projekt obejmie realizację sześciu zadań badawczych:

wytworzenie nietoksycznych nośników substancji aktywnych w postaci nanocząstek tlenków metali, otrzymanie kompleksów nośniklek oraz analiza ich właściwości fizykochemicznych i stabilności

wykazanie braku właściwości cytotoksycznych, genotoksycznych oraz mutagennych otrzymanych nanonośników

analizę wpływu właściwości fizykochemicznych nanocząstek nośnika na (i) efektywność połączenia z substancją aktywną, (ii) ograniczenie właściwości cytotoksycznych, genotosycznych oraz mutagennych, a także (iii) biodostępność substancji aktywnej

badanie biodostępności substancji aktywnej w warunkach in-vivo

badanie efektywności uwalniania substancji aktywnej z wytworzonych kompleksów

otrzymanie nośników w skali wielkolaboratoryjnej oraz opracowanie założeń technologicznych

Produkty wytworzone w ramach realizacji projektu dedykowane są branży farmaceutycznej, w szczególności producentom leków targetowanych.

Wartość projektu

Niewątpliwie, wartość projektu jest definiowana nie tylko poprzez fakt opracowania nowych, innowacyjnych i użytecznych nanomateriałów, które mogą znaleźć zastosowanie w bioinżynierii jako nośniki substancji leczniczych, ale przede wszystkim, poprzez fakt, iż ograniczenie lub wyeliminowanie ich toksycznych właściwości przyczyni się do poprawy jakości farmakologii w stosowanych terapiach lekowych. Rezultaty projektu będą stanowić odpowiedź na uciążliwość terapii, w których stosuje się nanonośniki substancji leczniczych, a ich właściwości toksyczne wpływają negatywnie na stan zdrowia poszczególnych tkanek i narządów.

W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczący postęp w rozwoju działań mających na celu łączenie interdyscyplinarnego charakteru różnych dziedzin podczas realizacji wyznaczonego zadania. Koncepcja projektu zakłada bowiem integrację przedstawicieli różnych kierunków naukowych w celu wytworzenia innowacyjnych i nowoczesnych nanonośników o ograniczonych lub wyeliminowanych właściwościach toksycznych. Spośród wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu, należy dodatkowo wymienić te o znaczeniu praktycznym, tj. opracowanie metodyki procesów otrzymywania nietoksycznych nanomateriałów pełniących rolę nośników leków, jak również opracowanie koncepcji technologicznej. Osiągnięcie tych celów przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Będzie to możliwe w wyniku wdrożenia nanotechnologii w sektor chemii farmaceutycznej. Przyczyni się to także do rozwoju innowacyjnych technologii produkcyjnych w dynamicznie rozwijającym się przemyśle chemii farmaceutycznej.

Wykonawcy

Projekt będzie realizowany na Politechnice Krakowskiej przy udziale sześciorga wykonawców, w tym dwóch młodych naukowców (przed uzyskaniem stopnia doktora) oraz dwóch badaczy z innych jednostek naukowych, tj. Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Politechnika Krakowska

„Obecnie uczelnia kształci 14,5 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Politechniki znajduje się 31 kierunków studiów I i II stopnia w języku polskim na 7 wydziałach oraz 7 kierunków studiów w języku angielskim na 5 wydziałach. Tak duży wybór oznacza różnorodność poszukiwań intelektualnych oraz rozwiązywanie ambitnych zadań pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej. Wielu spośród prawie 1 200 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają naszej uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce i w międzynarodowym środowisku naukowym. W ramach umów dwustronnych oraz programu „Erasmus”, Politechnika Krakowska prowadzi współpracę naukową i wymianę studencką z kilkuset uniwersytetami w 47 krajach na świecie. Uczelnia patronuje wielu przedsięwzięciom kulturalnym Krakowa, wspiera funkcjonowanie Teatru Zależnego i Akademickiego Chóru „Cantata” oraz działającej pod jej patronatem Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej. PK organizuje także wiele wystaw w swoich galeriach „Gil”, „Kotłownia” i galeriach wydziałowych. Politechnika wydaje swoje pismo, prowadzi radio internetowe, dysponuje własną biblioteką i wydawnictwem.

Studenci mogą rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania w 82 kołach naukowych, których działalność często wykracza poza mury uczelni. Mają możliwości rozwoju pasji sportowych w ramach Akademickiego Związku Sportowego oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Uczelnia oferuje studentom zakwaterowanie w czterech domach studenckich, dysponujących ponad 2 tys. miejsc. Politechnika Krakowska dba o najwyższe standardy etyczne i wysoki poziom naukowy, tak aby każdy absolwent na rynku pracy mógł wybierać spośród jak największej ilości interesujących ofert, zgodnie z promującym uczelnię hasłem: Politechnika Krakowska – Prosta droga do Kariery.”

Informacje ze strony: www.pk.edu.pl

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

„Wydział nasz powstał w 1966 rokuGaleria: Rocznik 1966-1971 jako Wydział Chemiczny. Jego utworzenieGaleria: Początki Wydziału wynikało z zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie dla szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego. W roku 1990 został przemianowany na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej czym zostało podkreślone kształcenie studentów oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej i inżynierii chemicznej.

Absolwenci naszego Wydziału przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętym przemyśle chemicznym. W trakcie studiów zapoznają się z podstawami technologii organicznej i nieorganicznej, biotechnologii oraz inżynierii chemicznej. Poznają przyjazne dla środowiska energo- i materiałooszczędne technologie bezodpadowe, rozwiązania technologii zmniejszające uciążliwość przemysłu dla środowiska, technologie związane z przemysłem rafineryjnym, technologie produktów małotonażowych, środków farmakologicznych, produktów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, środków ochrony roślin, materiałów dla elektroniki, chemii budowlanej. Ponadto technologie otrzymywania polimerów, metody badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie biopolimerów oraz syntezy nanomateriałów i katalizatorów. Zdobywają wiedzę z zakresu inżynierii procesów biotechnologicznych, ochrony środowiska oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto mają możliwość opanowania nowoczesnych metod pomiarów fizycznych i fizykochemicznych w analizie chemicznej.

Kształcimy studentów na pięciu kierunkach: Technologii Chemicznej, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Biotechnologii (od 2010/11), Nanotechnologii i nanomateriałach (od 2011/12, wspólnie z Wydziałem Fizyki Matematyki i Informatyki) oraz Chemii budowlanej (od 2013/14 we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej). Dodatkowo od semestru letniego roku akademickiego 2012/13, dzięki wsparciu projektu “Politechnika XXI wieku”, rozpoczęliśmy kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa w języku angielskim.

Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia chemiczna i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Od 1998 roku kształcimy doktorantów wspólne z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego, a od 2006 roku również samodzielnie, w ramach wydziałowych, stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie technologii chemicznej i inżynierii chemicznej.

Z dniem 28 marca 2011 r. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.”

 

Informacje ze strony: https://www.chemia.pk.edu.pl/o-wydziale/

Kontakt

Dr inż. Jolanta Pulit-Prociak Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

+48 (12) 628 2092

jolantapulit@chemia.pk.edu.pl